Ιωάννης Αμαραντίδης

Horizon Grants Expert - Senior Project Manager at Democritus University of Thrace

Ο Ιωάννης Αμαραντίδης είναι ένας έμπειρος επαγγελματίας με αξιοσημείωτη ικανότητα να υπερέχει τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Kατέχει συντονιστικούς και ηγετικούς ρόλους σε διεθνή έργα συνεργασίας, ενώ παρέχει επίσης ουσιαστική τεχνική και διοικητική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης και υλοποίησης έργων. Η τεχνογνωσία του εκτείνεται στον συντονισμό και τη διαχείριση του χρηματοδοτικού μέσου Horizon, το οποίο περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους IA, RIA, CSA και PCP. Συγκεκριμένα, έχει συμβάλει ενεργά σε 6 μεγάλα έργα του Horizon 2020, καθώς και συμμετέχει ενεργά σε ένα έργο Ψηφιακής Ευρώπης και σε άλλες εθνικές, περιφερειακές και διασυνοριακές πρωτοβουλίες. Επιπλέον, διαθέτει πολύτιμη εμπειρία στη χάραξη, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών και στρατηγικών, όπως η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Από το 2016, συνδέεται με ένα εντυπωσιακό ιστορικό, επιτυγχάνοντας ποσοστό επιτυχίας 70% στην εξασφάλιση χρηματοδότησης από έργα Horizon, συνολικού ύψους άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, έχει δημιουργήσει συνεργασίες με περισσότερα από 200 ενεργά δίκτυα και συνεργάτες σε όλη την Ευρώπη.