ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Καλές Πρακτικές από το Health Data Space της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Use Case Scenarios

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 12:30 - 13:30 | Future Learning Lab

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης αποτελεί μέρος του έργου VELES και θα καλύψει την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στον τομέα του smart health της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την ενίσχυση του δυναμικού καινοτομίας. Οι ομιλητές θα συζητήσουν τις περιφερειακές και ευρωπαϊκές ευκαιρίες και προκλήσεις στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας ως μία από τις κύριες προτεραιότητες μέχρι το 2025, προκειμένου να προωθηθεί η καλύτερη ανταλλαγή και πρόσβαση σε διαφορετικούς τύπους δεδομένων υγείας. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι νέες στρατηγικές RIS3 της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου αναδεικνύουν τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των πιο βασικών τομέων και ζητούν την περαιτέρω πρόοδό του με γνώμονα τα ψηφιακά δεδομένα.

Στην Αγγλική

Ομιλητές