ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μεταφορά Τεχνολογίας στο ΑΠΘ, από το Εργαστήριο στην Πράξη

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 17:10 - 17:30 | Future Vista Meeting Room

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι το σημείο επαφής μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς, στοχεύοντας στην αξιοποιήση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, θα παρουσιαστεί το προφίλ και οι υπηρεσίες του, καθώς και το Walk AUTh Innovation Accelerator, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων μεταξύ της βιομηχανίας του κλάδου και του ΑΠΘ. Στο ΑΠΘ, μέχρι στιγμής, έχουν ιδρυθεί 16 τεχνοβλαστοί, με έντονη παρουσία με καινοτόμες εφαρμογές στον κλάδο της υγείας και τεχνοβλαστούς, όπως η CaptainCoach και η Theta Biomarkers, καθώς και η HiSpin. Οι κατοχυρωμένες πατέντες για ευρεσιτεχνίες ερευνητών του ΑΠΘ είναι 80, από τις οποίες οι 55 είναι ενεργές.

Ομιλητές