ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ρυθμιστικό Πλαίσιο των Ιατρικών Συσκευών (MDR & IVDR)

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου | 11:30 - 12:30 | Future Learning Lab

Η παρουσίαση εστιάζει σε βασικούς ορισμούς και το πεδίο εφαρμογής MDR/IVDR, την ταξινόμηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την ισχύ πιστοποιητικών. Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας γύρω από τη θεματική “Medical Device as a Software” και τις υποχρεώσεις οικονομικών φορέων βάσει MDR/IVDR και κατανοήστε έννοιες όπως UDI, EUDAMED και κοινοποιημένοι οργανισμοί.

Ομάδα-στόχος: Οικονομικοί φορείς όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας (από τον κατασκευαστή έως και το διανομέα) και ιδίως ερευνητές, στελέχη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, startups, εταιρειών πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ιατρικών εφαρμογών ανεξαρτήτως τμήματος και ειδικότητας.

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.