ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Υιοθέτηση Προτύπων Μοντέλων Εργασίας Μέσω της Χρήσης Λογισμικών Συστημάτων Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 14:30 - 14:50 | Future Vista Meeting Room

Η παρουσίαση εστιάζει στη διερεύνηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη μετάβασης από τα αρχαϊκά μοντέλα εργασίας των νοσοκομείων σε αποδεδειγμένες κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών. Αξιολογείται το ζήτημα της μειωμένης τεχνολογικής ενσωμάτωσης και των επιπτώσεών της στην παροχή υπηρεσιών υγείας, ενώ τονίζεται η σημασία του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία πλέον αποτελεσματικών ροών εργασίας και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών. Η παρουσίαση περιλαμβάνει την εκτενή αναφορά σε περιστατικό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η χρήση ενός σύγχρονου λογισμικού συστήματος υποστήριξης κλινικών αποφάσεων μπορεί να συμβάλλει στην καθιέρωση προτύπων μοντέλων εργασίας.

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.